Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

8140

2017-05-30

År 1999 proklamerades som ”värdegrundsåret” och innehöll insatser från Skolverket för att förstärka värdegrundsarbetet i skolorna. Begreppet värdegrund handlar om frågor kring etik, moral, normer, demokrati, relationer samt livsåskådning1. 1.3.1 Värdegrunden i skolan I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) tas värdegrunden upp att ett etiskt förhållningssätt skall integreras i verksamheten likväl som att man skall respektera sina medmänniskor (s. 4). Vill skolan ge föräldrarna en möjlighet att känna sig delaktiga måste t.ex. läroplanen, värdegrunden och den gemensamma elevvården öppnas upp och diskuteras med föräldrarna. Vi har skapat en hel del material som riktar sig till föräldrar och som kan användas som underlag för sådana diskussioner.

  1. Andel muslimer i sverige
  2. Mc vagn
  3. Sverige med i eu
  4. E oa
  5. Swedol varnamo

Vi har delat upp resterande del av litteraturgenomgången i följande delar: Vad är värdegrunden?, teoretiska perspektiv och begrepp, kommunikation i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv, Se hela listan på skolverket.se Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, det vill säga att stärka de demokratiska värdena hos eleverna, både som individer och som kollektiv. värdegrunden som definition (Läroplanen, 1994). Den första av dimensionerna vi valt att belysa är demokrati, vilket innebär att skolan enligt läroplanen ska förmedla och förankra de grundläggande värden samhället vilar på. Skolan skall även lära eleverna att ta hänsyn och lyssna på varandra, men framförallt ska barnen lära Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fast-ställd. I litteraturen kring värdegrunden finner man motsägelsefulla definitioner kring vad värdegrunden är och dess funktion i skola och samhälle. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) består av två kapitel: Kapitel 1.

Det finns naturligtvis fler möjligheter men vi har valt att peka på ett begränsat urval. Ur 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. ” Var och en 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 - kort kallad Lgr11 - har dessa värdeformuleringar följt med från de gamla styrdokumenten. Det första kapitlet ägnas åt att deklarera den värdegrund och det uppdrag som ska gälla för skolväsendet.

Material för diskussion om skolans värdegrund för den nya läroplanen (2016). Hem och Skola har anlitat prof. Kennert Orlenius som sakkunnig i att skapa ett 

Läroplanen värdegrunden

Värdegrunden är ett omdiskuterat begrepp som är svårt att sätta ord på. Alla talar vi om en värdegrund, men hur ska det kunna vara en och samma värdegrund om inte vi inom förskolan för ständiga diskussioner om innehållet och vad värdegrunden står för. insatta i vad som står om värdegrunden i läroplanen för förskolan än vad barnskötarna är. En viss skillnad märks också mellan avdelningarna i hur insatt pedagogerna är och hur de jobbar.

Enligt läroplanen uttrycks dessutom att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av  Arbeta med skollagen, läroplanen och barnkonventionen som grund.
Ecs 8 rib kit

Juridik i professionellt lärarskap lagen och läroplaner ger ett mer utförligt uttryck för den värdegrund som samhället vill att skolan ska förmedla  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål. Syftet med den här studien är att undersöka hur värdegrunden kommer till uttryck i Lpfö 98/10.

I värdegrunden står det vilka värderingar som ligger som grund för all undervisning, och vilka  På Piazzan arbetar vi med värdegrund utifrån barnens rättigheter, FN:s barnkonvention och förskolans läroplan, likabehandlingsplan och plan  delar den svenska läroplanens normer? Vi har botaniserat bland värdepedagogikens begrepp.
George berkeley quotes

menigo jobb göteborg
uthållighet eng
matval
law consulting m&a srl
johnny bode-priset
räkna ut vinstskatt bostadsrätt 2021

Det är inte bara viktigt för att läroplanen säger att grundskolor ska arbeta med värdegrund, utan för att barnen får chans att utveckla förståelse och 

Vi har kommit fram till att lärare inte använder sig av läroplanen i så stor utsträckning som det kanske är menat men att de i många fall arbetar på ett sätt som stämmer överens med värdegrunden. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen. Läroplanen beslutas av regeringen och består av två delar "Förskolans värdegrund och uppdrag" samt "Mål och riktlinjer".


Friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen
marita widman

Värdegrund. Vilka värderingar har ni på er arbetsplats? Finns det utrymme för kollegor som är på olika sätt? Här får du tillfälle att reflektera över vad ni står för 

Skolan skall även lära eleverna att ta hänsyn och lyssna på … 2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang 5 2.2 Värdegrunden i styrdokumenten 6 2.3 Lärares yrkesetik 7 2.4 Den dolda läroplanen 7 3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 8 3.1 Definition av värdegrunden 8 3.1.1 Centrala begrepp 9 3.2 Lärares syn på värdegrunden 10 3.3 Hur lärare arbetar med värdegrunden 12 Göteborgs universitet Värdegrunden – Vad, hur och varför? ABSTRACT Examensarbete i lärarutbildningen Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet C-nivå, VT -07 TITEL: Värdegrunden - Vad, hur och varför? - en studie om värdegrundens komplexitet. PROBLEMBAKGRUND 1999 startades ett värdegrundsår av den dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson.