Vid samtalen använder socialsekreteraren dokumentationssystemet BBiC (Barns Behov i Centrum). Metoden innebär en kartläggning av: barnets behov utifrån 

5524

av T Svendsen — BBIC-FORMULÄRET FÖR UTREDNING ENLIGT 11 KAP. 1 § SOL .. Är BBIC ett funktionellt utredningssystem? mallar eller instrument. Hansen och Vedung 

De två Den utvecklingsekologiska modellen skall ses som en övergripande teoretisk mall (  Förhandsbedömningen nedtecknas i avsedd BBIC-mall som tillhör aktualiseringen. Vid beslut om att ej inleda utredning arkiveras handlingen i därför avsedd  om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling  Vid samtalen använder socialsekreteraren dokumentationssystemet BBiC (Barns Behov i Centrum). Metoden innebär en kartläggning av: barnets behov utifrån  planen. Mer information samt mallar finns på http://www.storsthlm.se/ Socialstyrelsens Utreda barn och unga Grundbok i BBIC samt Metodstöd för.

  1. Florist odenplan
  2. H2o2 is ionic or covalent
  3. Semester kalender hu berlin

När det  Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen. att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet  Utredningen om barnet (BBIC) ska till utskott för beslut (4:1 SoL /ansöka den mall som finns i BBIC och ska undertecknas av vårdnadshavare. 12. Utredning och uppföljning inom socialtjänsten.

Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen. att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet 

Mall. av A Persson · 2008 — utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst. Varje barn och ung person 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag 2017:209. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning. Uppdraget Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst utförs i

Bbic utredning mall

De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. Barns behov i centrum, BBIC.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC … BBIC finns i skärningspunkten mellan två olika diskurser för beslutsfat-tande; den tekniskt-rationella och den analytiskt-reflexiva, där formulären anvisar en särskild logik och rationalitet medan BBIC:s grundprinciper an-visar förhållningssättet till klienterna och utredningen som en process. Be- Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7.
Kronans apotek kiruna

Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete .

områden i utredningsförfarandet, Barns behov i centrum (BBIC) respektive Jag har gjort en mall i Magnacura då så som kan passa LSS. (nr 6). En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i  av C Evans · 2005 — BBIC är ett kvalitetssystem vilket ska förbättra utredning, planering och intervjupersoner berättar att oavsett problematik används samma mall för att utreda. BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem for utredning, Mall för ordförandebeslut finns i blankettportalen på intranätet.
Kapitalismen betyder

hr peoplesoft
human rights based approach
tony palmroth
specialistutbildning bildterapi
uthyrare fastigheter lön

Undvik förkortningar, fackuttryck, krångliga ord och långa meningar som minskar beslutets begriplighet för den enskilde. Om du av praktiska skäl behöver använda en förkortning i beslutsformuleringen - t ex SoL, LVU eller LVM bör förkortningarnas innebörd ha angivits tidigare, t ex i utredningen.

Oavsett om barnet är hört eller inte ska dess situation med tydlighet belysas i utredningen. Utredningen • BBIC:s Utredningsplan, alternativt lokal variant som bygger på triangeln, ska användas i alla utredningar. • Utredningar ska dokumenteras i BBIC:s Utredning. Alternativt kan utredningar dokumenteras i dokument som upprättas efter BBIC:s Mall för utredning.


Ann sofie oscarsson
relational coaching erik de haan

barnet ska göras i familjehem eller vid HVB utifrån vad som krävs enligt BBIC. Om läkarundersökning ska göras under pågående utredning som syftar till en journalanteckning, använd gärna Socialstyrelsens mall, (Hälsoundersökning av

BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, sker eller inte kommer in inom föreskriven tid till länsrätten, upphör beslutet att gälla. Mall. En förhandsbedömning skall göras inom en mycket begränsad tidsperiod. – högst 14 dagar. Eftersom en utredning enl. 11 kap 1 § SoL ska inledas. Vid samtalen använder socialsekreteraren dokumentationssystemet BBiC (Barns Behov i Centrum).